Om VOX

VOX er omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune. Kommunen fikk omstillingsstatus i Troms etter vedtak i fylkesrådssak 25/17, den 14.februar 2017. Omstillingsperioden går fra 1.1.2018 til 31.12.2020. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune evaluere om omstillingsstatusen skal forlenges i tre nye år.

Bakgrunnen for at Dyrøy kommune har fått omstillingsstatus er næringsmessige og demografiske utfordringer. Vi har stor sysselsetting innen offentlig sektor, samtidig som næringsstrukturen i privat sektor er relativt ensidig og svært konkurranseutsatt.

Omstillingsprogrammet bygger på Innovasjon Norges faglige plattform for regional omstilling, og de er en viktig samarbeidspartner for oss. Se www.regionalomstilling.no

I 2017 ble det det gjennomført en strategi og forankringsfase, med folkemøte, 22 intervjuer av næringsliv, administrasjon, politikere og organisasjonsliv. I tillegg spørreundersøkelse til ca 100 personer. 

Den strategiske utviklingsanalysen pekte på tre interessante muligheter for Dyrøy:

  • Naturgitte fordeler knyttet til naturen og havet/sjøen.
  • Beliggenhet og kommunikasjoner.
  • Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til matproduksjon innen blå og grønn sektor.

Med bakgrunn i utviklingsanalysen ble det utarbeidet en Omstillingsplan som er programmets viktigste styringsdokument sammen med de årlige handlingsplanene.

Visjon for omstillingsarbeidet: Et attraktivt lokalsamfunn i vekst.

Hovedmål:

Bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av tre år. En arbeidsplass skal forstås som et årsverk. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet og en mer næringsvennlig kommune.

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom programmet forlenges, er 50 arbeidsplasser.

Gevinst av programmet:

Ved oppnåelse av hovedmålet skal VOX omstillingsprogrammet i Dyrøy legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til kompetanseutvikling og økt bolyst. Dyrøy blir mer attraktivt for etablering av nye bedrifter og grunnlaget legges for netto innflytting.

Innsatsområder:

  • Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot sjømatnæring: 9
  • Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat: 6
  • Eksisterende næringsliv – videreutvikling og knoppskyting: 10
  • Attraktivitet (innsatsområdet har ikke arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de tre andre innsatsområdene)

VOX Omstillingsprogrammet er eid av Dyrøy kommune, og har i perioden 2018-19 vært en administrativ enhet i kommunen. Fra 1.1.2020 er VOX Dyrøy omdannet til kommunalt foretak, VOX Dyrøy KF. Kommunestyret behandler årsrapport og handlingsplan.  

Stig Stokkland er ansatt som omstillingsleder i 100% fr 1. april 2018, lokalisert i Nordavindshagen.

 

Styre i VOX Dyrøy KF fra 1.1.2020 etter vedtak i kommunestyret 18.12.19:

Marit Alvig Espenes, styreleder (programansvarlig)
Kjell-Sverre Myrvoll, formannskapet
Tone Pettersen, Mellem Gård
Kenneth Karlsen, Akvafarm AS
Tom Robin Edvardsen, TRE Alllservice AS

Varamedlemmer politikere: 1) Rakel Jensen 2) Kine Mari Bertheussen
Vara næringsaktørene: 1) Tommy Andreassen 2) Trine Vårlund

Omstillingsstyret vedtar tildelinger fra omstillingsmidlene.

 

Observatører:

Innovasjon Norge, Trond Erik Dekko Andersen
Troms fylkeskommune, Kristian Figenschau
Dyrøy kommune, rådmann Tore Uthaug og tiltakskonsulent Frank Moldvik