Tilskuddsordninger og søknadsprosess

Styremøter og søknadsfrister 2023

Søknader med tilskuddsbeløp under 50.000 kroner behandles administrativt og har ikke søknadsfrist.

Søknader med tilskuddsbeløp over 50.000) kroner skal behanldles i VOX-styret og må være inne minst 14 dager før for å rekke første styremøte. Her er møtekalenderen for 2023 med frister. 

 

Møtedato: Søknadsfrist:
07. februar 19.januar
18. april 28. mars (tre uker pga påske)
13. juni 30. mai
12. september 29. august
15. november 1. november
13. desember 29. november

 

Hva kan du søke på?

Du kan søke på tilskudd til gjennomføring av forstudier og forprosjekter, knyttet til etablering av ny eller utvidelse av eksisterende virksomhet, I tillegg til forstudier og forprosjekter kan det søkes om etableringsstøtte og støtte til kompetanseheving i bedriften eller flere bedrifter sammen. Kun registrerte virksomheter kan søke, det vil si du må ha et organisasjonsnummer.

Et forstudie er vanligvis en mulighetsstudie. Et forprosjekt er ofte en forretningsplan der du utreder og planlegger selve hovedprosjektet. Ut fra «svarene» i hver av fasene besluttes om prosjektet skrinlegges eller videreføres. 

 

Forstudier med inntil 50% av totale godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd.

Forprosjekter med inntil 50% av totale godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd.

Etableringsstøtte med inntil 50% av godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd.

Kompetanseheving med inntil 75% av godkjente kostnader. Egeninnsats legges ikke til grunn.

Private reguleringsplaner med inntil 30% av godkjente eksterne kostnader, maksimalt tilskudd kr. 200.000. Prosjektet må ha et tydelig næringsformål. Egeninnsats kan ikke legges til grunn.

Eget arbeid som inngår i gjennomføring av tiltak i prosjektet kan brukes som egeninnsats i finansieringen i forstudier, forprosjekter og etableringsstøtteordningen. 

I særskilte tilfeller kan ovennevnte rammer fravikes av VOX-styret.

Tilskudd til økonomisk rådgivning til bedrifter som er rammet av korona. Det kan tildeles 100% tilskudd, inntil 20.000 pr bedrift. Tilskudd utbetales til bedrift ut fra tilbud/avtale med rådgiver og kopi av faktura. Ordningen er tidsbegrenset i fht koronaepidemiens varighet. Kontakt daglig leder for info om ordningen

 

 Hvordan søker du?

Søknaden består av en plan for tiltaket/ prosjektet det søkes om og et følgeskriv, som sendes daglig leder i VOX Dyrøy. Krav til søknad er avhengig av omfang og formål det søkes om. 

Søknader med tilskuddsbeløp under 50.000 kroner kan avgjøres administrativt, mens søknader som overstiger dette behandles i Omstillingsstyret.

Prosjekter som kan finansieres av Innovasjon Norge vil bli henvist dit, og vi kan om ønskelig bidra i prosessen. VOX har løpende behandling av innkomne søknader.

Vi anbefaler å ta kontakt med daglig leder i VOX for veiledning i prosjektplanleggingen, både i forkant og underveis i søknadsprosessen.  Du kan også kontakte tiltakskonsulent Frank Moldvik eller Midt-Troms Næringshage (tidligere Senja Næringshage). 

 

VOX Dyrøy disponerer en økonomisk ramme av søkbare midler på +/- 3 millioner kroner til og med 2023. Dette er tilgjengelig for bedrifter og etablerere med mål om å skape arbeidsplasser i Dyrøy. Tildelinger over omstillingsmidlene skal kunne forankres i de fire innsatsområdene som er valgt i Omstillingsplanen; 1) Sjømat og tilhørende leverandørvirksomhet, 2) Opplevelsesnæring-basert på landbruk, kultur og mat, 3) Eksisterende næringer og 4) Attraktivitet.

 

Se vedlagte retningslinjer for detaljert info om vilkår og behandling.